1398/01/26         1,284      
نقش کربوهیدرات در تمرینات با وزنه نقش کربوهیدرات در تمرینات با وزنه شواهد نشان دادهاند که تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین میتواند سبب تسریع در بازسازي بافت به دنبال آسیب و همچنین بهبود فرایند ریکاوري متعاقب آسیب عضلانی ناشی از فعالیت بدنی شود. بر همین اساس، هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وي بر شاخصهاي کوفتگی عضلانی تأخیري پس از فعالیت مقاومتی برونگرا در مردان تمرین نکرده بود.
4 امتیاز از 1 رای
آکادمی علیرضا عبایی
4 امتیاز از 1 رای
     

نقش کربوهیدرات در تمرینات با وزنه

شواهد نشان دادهاند که تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین میتواند سبب تسریع در بازسازي بافت به دنبال آسیب و همچنین بهبود فرایند ریکاوري متعاقب آسیب عضلانی ناشی از فعالیت بدنی شود. بر همین اساس، هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وي بر شاخصهاي کوفتگی عضلانی تأخیري پس از فعالیت مقاومتی برونگرا در مردان تمرین نکرده بود.

نقش کربوهیدرات در تمرینات با وزنه

شواهد نشان دادهاند که تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین میتواند سبب تسریع در بازسازي بافت به دنبال آسیب و همچنین بهبود فرایند ریکاوري متعاقب آسیب عضلانی ناشی از فعالیت بدنی شود. بر همین اساس، هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وي بر شاخصهاي کوفتگی عضلانی تأخیري پس از فعالیت مقاومتی برونگرا در مردان تمرین نکرده بود. راهبردهاي گوناگونی در جهت کمک بـه کـاهش میـزان تخریب و کوفتگی عضلانی بررسی شدهاند کـه از مهـم تـرین آنها میتوان به کشش، ماساژ، سرما درمانی، مصرف داروهـاي ضد التهابی و همچنین مصرف مکملهاي غذایی اشاره کـرد . با وجود این هنوز در رابطه بـا روش هـاي پیشـنهادي جهـت کنترل، درمان و یا کاهش اثرات حاصل از آن ابهامات زیـادي وجود دارد(6 .(تمرین مقاومتی هدفدار و مصرف مکملهـاي پروتئینی به عنوان دو راه کار جهت کـاهش اثـرات کـوفتگی عضلانی تأخیري مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج با وجـود ضد و نقیض بودن، اما تأثیرگذار بر کـاهش آسـیب عضـلانی هستند (8 ،7 .(مصرف مکملهاي تجـاري و انجـام تمرینـات مقاومتی براي افزایش حجم عضلانی با اهـداف بهبـود ظـاهر بدنی مناسب، موفقیـت در مسـابقه و یـا کسـب قـدرت رواج یافتـه اسـت . افـراد بـی تحـرك ممکـن اسـت برنامـه تمـرین مقاومتی را با هدف بهبود ظاهر بدنی انجام دهند اما بسـیاري از افراد، برنامه تمرین مقاومتی را با هدف بهبود کلی سـلامت و آمادگی جسمانی اجرا میکنندطریقه مصرف مکمل: افراد مورد مطالعه از صبح روز بعد از اجراي پیش آزمون مصرف مکمـل را آغـاز کردنـد . پـروتئین مورد استفاده در ایـن تحقیـق، پـروتئین وي بـا خلـوص 92 درصد ساخت شـرکت داروسـازي و مکمـل غـذایی - حیـاتی کارن، و دارونماي استفاده شده مالتودکسترین بود. به مکمل و دارونما به مقدار مساوي پودر شربت پرتقال اضافه شد تا هر دو از طعم و رنگ یکسان باشند. طریقه مصرف پروتئین براي افراد مورد مطالعه در روزهاي تمرین به این صـورت بـود کـه روزانه یک بسته 35 گرمی (30 گرم پروتئین یـا دارونمـا و 5 گرم شربت پرتقال) بـه دو قسـمت مسـاوي تقسـیم و در دو وعده مصرف میکردند. روزهـاي تمـرین یـک وعـده همـراه
وعدههاي ناهار و یک وعـده هنگـام تمـرین و روزهـاي غیـر
تمرین همراه وعدههاي نهار و شام مصرف میکردند

نتایج تحقیق حاضر نشـان داد کـه میـزان شـاخص هـاي کوفتگی عضلانی تأخیري بعد از تمرین مقاومتی در وهلههاي 24 و 48ساعت بعد از فعالیت برونگرا نسبت به قبل از تمرین مقاومتی به طور معنیداري در گروه دارونما کاهش پیدا کرد. تمـرین مقـاومتی بـه علـت تـأثیر بـر فـاکتور هـاي همچـون اســترسهــاي مکــانیکی، کنتــرل عصــبی، درخواســت هــاي متابولیکی و فعالیتهـاي هورمـونی منجـر بـه تغییـر در تـار عضلانی وابسته به اندازه و قدرت میشود. در واقع رشد عضله به طور مشخص وابسته به تعادل بین سنتز و تجزیه پروتئین است. اجـراي تمـرین مقـاومتی بـا افـزایش میوفیبریـل هـا، پروتئینهاي سارکوپلاسمی و همچنین پـروتئین هـاي بـافتی همراه است (7 .(علاوه بر این، بیـان شـده اسـت کـه تمـرین مقاومتی سبب تحریک سنتز پروتئین عضلانی به ویژه در 24 و 48 سـاعت بعـد از فعالیـت ورزشـی مـیشـود. در همـین زمینه Rodrigues و همکـاران (2010 (گـزارش کردنـد کـه تمرینـات مختلـف مقـاومتی سـبب کـاهش معنـی داري در غلظت CK و LDH در زمانهـاي مختلـف ریکـاوري پـس از انقباضات برونگرا میشود

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اجراي تمرین مقـاومتی و مصــرف همزمــان پــروتئین وي و همچنــین اجــراي تمــرین مقاومتی به تنهایی، با کاهش در شاخصهاي آسـیب عضـلانی تأخیري همراه اسـت . مصـرف پـروتئین وي همـراه بـا تمـرین مقاومتی بـه علـت تأثیرگـذاري بیشـتر بـر روي فراینـد سـنتز پروتئین، هیپرتروفی، افـزایش قـدرت و همچنـین افـزایش در سلولهاي ماهواره اي سبب کاهش بیشـتري در شـاخص هـاي کـوفتگی عضـلانی تـأخیري همچـون LDH و CK بـه نسـبت تمرین مقاومتی تنها میشود. بر همین اساس به افـراد توصـیه میشود جهـت جلـوگیري از درد و کـوفتگی عضـلانی پـس از فعالیتهاي ورزشی بخصوص فعالیتهاي برونگرا از مکمـل وي در طول دوره تمرین براي تسریع در فرایند ریکـاوري اسـتفاده نمایند. 


کاربر گرامی، برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری خود شوید
نظری در این مورد ثبت نشده است!

علیرضا عبایی

آکادمی فرهنگی ورزشی

02632559698 - 09123954089 - 09354637367

کرج، سه راه عظیمیه، جنب پل جانبازان، مجتمع فرهنگی ورزشی خانواده

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 23
پنجشنبه‌ها از ساعت 7 صبح الی 21

قدرت گرفته از سامانه مربیگری بدنسازی
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری