1400/09/28         406      
انواع حرکات عضله های بدن //حرکات بالاتنه انواع حرکات عضله های بدن //حرکات بالاتنه انواع حرکات عضله های بدن
4 امتیاز از 1 رای
آکادمی علیرضا عبایی
4 امتیاز از 1 رای
     

انواع حرکات عضله های بدن //حرکات بالاتنه

انواع حرکات عضله های بدن

انواع حرکات عضله های بدن //حرکات بالاتنه

 

حرکت شناسی

 

اناتومی :

مطالعه  و ساختمان بدن انسان و اندامهای مختلف تشکیل دهنده  آن و روابط بین آنها

 

ضرورت وجود سطوح آناتومیک  :

--1-مشخص شدن وضعیت و محل اندامها

--2—شناخت انواع حرکت

--3—مشخص شدن محل و وضعیت اجسام نسبت به بدن

 

سطوح :

Sagittal (میانی .سهمی . چپ و راست )-1

Forontal(عرضی یاتاجی ,اهیانی یا کروبال , قدامی -خلفی)-2

Horizontal(افقی , فوقانی , تحتانی )-3

Obligue(مورب یا زاویه دار )-4

 

محورها:

براساس صفحه هایی که اشغال کرده اند ,توصیف میشوند

Forontal..sagital..Vertical : (محور  )

 درمحل تقاطع دو سطح یک محور بوجود می آید که حرکت در صفحه سوم بوقوع  می پیوندد

 

 

مطاحضات سطوح آناتومیک :

 

1-در حالت آناتومیکی فقط حرکات استخوانهای ساعد ,پنج انگشتی درحالت آناتومیکی بررسی می شود

 

2-سطح حرکت بر روی مفاصل معنی پیدا می کند و جایی که حرکت یا مفصل ندارد ,سطح نیز معنی ندارد

 

 

حالت آناتومیک (پنج ویژگی ):

 

1-ایستادن روی دوپا

2-پشت صاف

3-سرمستفیم و نگاه رو به جلو

4-دستهای آویزان

5-کف دست باز و انگشتان کشیده

 

 

 

عضله ذورنقه 

(Trapezius)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

استخوان پس سری  یک سوم ابتدای لبه سطح خلفی ترقوه

کشش بالایی

(Elevation)

 

ذوزنقه قسمت اول 

عضلات کمربند شانه به دو گروه تقسیم می شود 

-1عضلاتی که بر استخوان کتف عمل می کنند              2-عضلاتی که بر استخوان بازو عمل می کنند 

 

عضله ذوزنقه 

(Trapezius)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

لیگامنت گردنی درپشت گردن زائده اخرمی

کشش بالایی

نزدیک کننده 

چرخش دهنده بالایی

ذوزنقه قسمت دوم

عضله ذوزنقه 

(Trapezius)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل

زائده شوکی مهره هفتم گردنی و سه مهره پشتی  خار کتف 

نزدیک کننده

ذوزنقه قسمت سوم  

 

عضله ذوزنقه ,عضله تختی است که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار دارد و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس می باشد 

(این عضله دارای چهار قسمت می باشد )

 

عضله ذوزنقه 

(Trapezius)

سرثابت 

سرمتحرک

 عمل 

زائده شوکی چهارمین تادوازدهمین مهره پشتی  ریشه خار کتف

پایین کشیدن 

نزدیک کننده 

چرخش بالایی

ذوزنقه قسمت چهارم 

این عضله در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته است و به دو قسمت متوازی الاضلاع کوچک و بزرگ تقسیم میشود ,اما به طورکلی تحت عنوان یک عضله بررسی میشود 

 

عضله متوازی الاضلاع 

(Rhomboid)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

زائده های شوکی هفتمین مهره گردنی وپنج مهره پشتی  لبه داخلی استخوان کتف

کشش بالایی Elevatin

نزدیک کننده retraction

چرخش پایینی downward rotation

عضله ذوزنقه در قسمت خارجی و خلفی گردن ,در زیر قسمت اول ذوزنقه قرارگرفته است و قابل لمس نیست 

 

عضله گوشه ای                                                                             

(Levator scapulae)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

زائده عرضی چهار مهره اول گردنی  لبه داخلی استخوان کتف ,بین زاویه فوقانی و ریشه خار کتف

کشش بالایی

نزدیک کننده 

چرخش پایینی

 

عضله دندانه ای بزرگ (دندانه ای قدامی )

(serratus Anterior)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

قسمت بالای 9 دنده اول در سطح جانبی قفسه سینه  لبه داخلی سطح قدامی استخوان کتف بین زاویه فوقانی و تحتانی 

دور کننده 

چرخش دهنده ی بالایی

 

خلاصه عضلات بخش خلفی کتف 

نام عضله 

اعمال حرکتی 

ملاحظات

عضله ذوزنقه Trapezium

1-بالا و پایین کشنده کتف 2-نزدیک کننده کتف 3-چرخش فوقانی 

بخش 2و4 به عنوان جفت نیرو

عضله متوازی الاضلاع Rhombohd

1-بالاکشنده کتف 2-نزدیک کننده کتف 3-چرخش پایینی Helping synergist

عضله بالا برنده کتف Leverator Scapulae

1-بالاکشنده کتف 2- نزدیک کننده کتف 3-چرخش پایینی Helping synergist

 

عضله سینه ای کوچک 

(Pectoralis minor )

سرثابت

سرمتحرک 

عمل 

دنده های سوم ,چهارم و پنجم  زائده  غرابی استخوان کتف 

دورکننده 

پایین کشنده 

چرخش پایینی 

لبه های این عضله با موقعیت چسبندگی آن بر روی دنده ها دندانه ای شکل است 

این عضله در زیر استخوان کتف قرار دارد و هنگامیکه دست در مقابل مقاومتی به بالای سر برده می شود ,در منطقه زیر لبه خارجی کتف قابل لمس می باشد 

 

عضله تحت ترقوه ای 

(subclavius)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

غضروف دنده اول  سطح تحتانی نیمی از استخوان ترقوه 

ثابت کننده مفصل ترقوه -جناغ

پایین کشنده کتف به اندازه جزئی    

 

این عضله در جلوی سینه و در زیر عضله سینه ای بزرگ قرار دارد و به صورت مستقیم قابل لمس نیست 

 

خلاصه عضلات بخش قدامی کتف 

نام عضله 

اعمال حرکتی 

ملاحظات 

عضله سینه ای کوچک

1-پایین کشنده کتف

2-دورکننده کتف 

3-چرخش پایینی 

Antagonist synergist
عضله دنده ای قدامی 

1-دور کننده کتف 

2-چرخش بالایی

Antagonist synergist
عضله تحت ترقوه ای 

1 - ثابت کننده مفصل ترقوه جناغ 

2-پایین کشنده کتف 

 

                                                                                                                                              

این عضلات در زیر ترقوه قرار گرفته است و توسط عضله سینه ای بزرگ پوشیده شده است و قابل لمس نیست 

                                                                                                                                    

عضلات حرکت دهنده استخوان بازو : 

           

هماهنگی بسیار موزونی بین حرکت های استخوان های کتف و بازو وجود دارد به طوریکه حرکات بازو در جهات مختلف باعث حرکات ترقوه و به خصوص کتف می شود .

                                                        

عضلات دالی از عضله های سطحی بدن می باشد .این عضله سه قسمت است و به راحتی لمس می شود 

 

عضله دالی 

(Deltoid)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

یک سوم بخش خارجی استخوان ترقوه ,بالای زائده اخرمی و خار کتف وسط سطح خارجی استخوان بازو

بخش میانی : دور کردن 

بخش قدامی : تاشدن ,تاشدن افقی ,چرخش داخلی

بخش خلفی :باز شدن ,بازشدن افقی ,چرخش خارجی

 

عضله پرقدرتی است و درحفره فوق خاری در زیر بخش دوم ذوزنقه قرار گرفته است و قابل لمس نیست 

 

عضله فوق خاری 

(supraspinatus)                                                               

سرثابت 

سرمتحرک

 عمل 

حفره بالای خار کتف  بالای برحستگی بزرگ استخوان بازو

دور کردن 

چرخش خارجی 

 

عضله سینه ای بزرگ 

(pectoralis major)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش ترقوه ای :دو سوم سطح داخلی و قدامی ترقوه 

بخش جناغی :لبه سطح قدامی استخوان جناغ سینه و غضروف دنده اول 

هر دو بخش :سطح خارجی استخوان بازو و در فاصله تقریبی 5 سانتی متری از سر استخوان بازو 

بخش ترقوه ای : تاشدن ,تاشدن افقی,چرخش داخلی ,دور کردن بازو و درصورتیکه بیش از 90درجه باشد 

بخش جناغی :نزدیک کردن ,تاشدن افقی ,چرخش داخلی 

عضله بزرگی است و به صورت  سطحی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته است و قابل لمس می باشد ,این عضله به دو بخش جناغی و ترقوه ای تقسیم می شود و در پرتاب ها نفش مهمی ایفا می کند 

 

خلاصه عضلات حرکت دهنده بازو 

نام عضله 

اعمال حرکتی 

ملاحظات 

عضله دلتوئید 

1-دور کننده بازو

2-نزدیک کننده بازو

3- خم کننده و بازکننده بازو

4-خم کننده و باز کننده افقی 

5-چرخش داخلی و خارجی بازو

Antagonist synergist
عضله فوق خاری 

1- دور کننده بازو

2-چرخش خارجی بازو

 

 

عضله غرابی بازویی 

(Coracobrachialis)                                                                   

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

زائده غرابی استخوان کتف سطح داخلی و میانی استخوان بازو درس درنقطه مخالف و روبروی محلی که عضله دالی می چسبد .

تاشدن ,تاشدن افقی و چرخش داخلی 

باز شدن درصورتیکه دست در بالای سر می باشد 

 

عضله پشتی بزرگ 

(Latissmus Dorsi)

سرثابت 

سرمتحرک 

 عمل 

زائده های شوکی تمام مهره های پشتی ,تمام مهره های کمری,سطح خلفی استخوان خاجی (ساکروم) تاج خاصره و سه دنده پایینی و زاوبه تحتانی کتف  سطح قدامی استخوان بازو موازی با تاندون عضله سینه ای بزرگ  نزدیک کننده ,بازکننده ,پایین کشنده کتف بازکردن بیش از حد ,بازکردن افقی ,چرخش داخلی استخوان بازو

این عضله ,عضله کوچکی است که در قسمت داخلی و بالای استخوان بازو قرار گرفته است 

 

خلاصه عضلات حرکت دهنده بازو 

نام عضله 

اعمال حرکتی 

عضله سینه ای بزرگ 

بخش ترقوه ای :

1-خم کننده بازو 

2-خم کننده افقی بازو 

3-چرخش داخلی بازو 

4-دور کننده بازو 

یخش جناغی :

1-نزدیک کننده بازو 

2-خم کننده افقی 

3-چرخش داخلی بازو 

این عضله بسیار قوی می باشد و درقسمت پایین پشت قرار دارد و قابل لمس است ,چون سر متحرک این عضله بالاتر از سرثابت آن قرار دارد ,این عضله اکستنسور بسیار قوی می باشد 

 

عضله گرد بزرگ 

(Teresmajor)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

زاویه تحتانی استخوان کتف  سطح قدامی استخوان بازو کمی جلوتر از محل چسبندگی تاندون عضله پشتی بزرگ  عمل این عضله همانند عضله پشتی بزرگ می باشد و به کوچک پشتی بزرگ لقب داده اند 

 

خلاصه عضلات حرکت دهنده بازو 

نام عضله   اعمال حرکتی 
عضله غرابی بازویی

1- خم کننده بازو 

2-خم کننده افقی بازو 

3- چرخش داخلی بازو 

4-باز کننده بازو 

عضله پشتی بزرگ 

کتف :

1- پایین کشنده کتف 

2- چرخش پایینی 

بازو :

1-نزدیک کننده 2-بازکننده و باز کننده افقی 3- چرخش داخلی 

 

عضله تحت خاری - گرد کوچک 

سر ثابت 

سرمتحرک

عمل 

تحت خاری :

حفره تحت خاری 

گرد کوچک :

لبه حارجی کتف

هردو عضله :برجستگی استخوان بازو (درقسمت حلفی ) چرحش حارجی ,باز شدن افقی بازو ,(همچنین در حرکت های دور شدن و تا شدن نیز دخالت دارد )

این عضله در بخش حلفی و پایین استخوان کتف قرار گرفته است و قابل لمس می باشد 

 

عضله مایل کوچک (داخلی )

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش قدامی تاج حاصره ای  غضروف های چهار دنده پایینی قفسه و سینه و تاندون بین دو عضله راست بزرگ 

1-خم کننده تنه 

2-خم کننده حانبی تنه 

این عضله در زیر عضله مایل بزرگ قرار گرفته است 

 

مایل بزرگ (خارجی )

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

سطح قدامی تاج حاصره  هشت دنده پایینی 

1-خم کننده تنه 

2-خم کننده جانبی تنه 

 درجلو و کنار شکمو در دوطرف عضله راست بزرگ قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد 

 

عضله سوئز کوچک 

سر ثابت 

سر متحرک 

 عمل 

حسم مهره ا ی مهره اول کمری و اخر پشتی  بخش خلفی استخوان عانه  در هر دو طرف ثابت کننده ستون مهره ها یک طرف تاشدن جانبی ستون مهره ها 

به طور عمقی در ناحیه حفره شکمی قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد 

 

عضله عرضی شکمی 

سر ثابت 

سر متحرک 

عمل 

لبه داخلی تاج خاضره و سطح غضروف های شش دنده پایینی قفسه سینه  نوار و توری جلوی شکم کشش دیواره شکم و کمک به بازدم تنفسی

این عضله به صورت رشته های عضلانی به طور افقی در کنار پهلوها قرار گرفته است 

 

عضله مربع کمری 

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

تاج خاصره ای استخوان خاصره  دوازدهمین دنده و زائده های عرضی چهار مهره کمری  در هر دو طرف ثابت کننده ستون مهره ها و دریک طرف تاشدن جانبی

این عضله در طرفین ستون مهره ها قرار گرفته است و همچنین با کشیدن اخرین دنده به پایین به عمل بازدم تنفسی کمک می کند 

                                                                                                                              

راست شکمی 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

لبه فوقانی استخوان عانه  غضروف  دنده ای پتجم ,ششم و هفتم دنده ها 

1-خم کننده تنه 

2-خم کننده جانبی تنه

این عضله در ناحیه سطحی شکم قرار گرفته است و بین جناغ سینه و استخوان عانه قابل لمس می باشد 

 

عضله نیم خاری راسی

از زائده عرضی پنج با شش مهره فوقانی پشتی و چهار مهره تحتانی شروع شده و به استخوان پس سری ختم می شود 

عمل : باز کننده سر 

 

عضلات نیم خاری 

این عضلات به صورت رشته های مایل از زائده شوکی مهره ها به زائده های عرضی مهره های پایین تر متصل می شوند .این عضلات در پشت گردن و بالای کمر به صورت عمقی قرار گرفته اند و قابل لمس نیستند 

 

عضلات حرکت دهنده عمقی و خلفی ستون مهره ها 

1-عضلات بین خاری : تقویت کننده ستون مهره ها 

2-چرخش دهنده های ستون مهره ها : 1-چرخاننده های بلند 2-چرخاننده های کوتاه انقباض طرفی هر گروه بدن را به همان سمت چرخش می دهد 

3-عضلات چند سر :بازکننده و جرخش دهنده ستون فقرات به طرفین 

4-عضلات بین عرضی :باز کننده و چرخش دهنده ستون فقرات به طرفین 

 

نیم خاری گردنی 

از زائده عرضی پنج یا شش مهره پشتی فوقانی و چهار مهره گردنی تحتانی شروع شده و به زائده  شوکی دومین تا پنجمین مهره گردنی ختم می شود 
عمل : بازکردن و چرخش ستون مهره ها درناحیه پشتی و گردنی است 

 

عضلات راست کننده ستون مهر ها 

-خاصره ای :  1- حاصره ای گردنی    2- خاصره ای پشتی     3- خاصره ای کمری 

طویل : طویل راسی    طویل گردنی     طویل پشتی 

شوکی :    شوکی گردنی   شوکی پشتی 

این گروه از عضلات در ناحیه پشت قرار دارند که به سه گروه تقسیم می شوند که این سه گروه نیز به شاخه های تقسیم می شوند 

 

عضلات راست کننده ستون مهره ها 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش خلفی ستون مهره ها در ناحیه گردنی ,پشتی ,کمری و سطح خلفی خاجی و نه دنده پایینی  زائده پستانی استخوان گیجگاهی ,بخش خلفی مهره های گردنی ,پشتی ,کمری و دوازده دنده قفسه سینه  در هر دو طرف سبب باز شدن مفصل استخوان پس سری و به طور کلی ستون مهره می شود 

 

عضلات نردبانی 

این عضلات به سه دسته :قدامی ,میانی و خلفی تقسیم می شوند درمحل دنده های اول نردبانی میانی و قدامی و دوم نردبانی خلفی به زائده های عرضی مهره های گردنی متصل می شوند 

عمل : تاکردن و تاکردن جانبی مهرهای گردنی 
 
عمل دیگر این عضلات بالاکشیدن دنده های اول و دوم برای کمک به تنقس است 
 

 

 

عضلات جلوی ستون مهرها 

1-راست راسی خارجی    2-راست راسی قدامی    3-طویل راسی     4-طویل گردنی 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

سطح قدامی تمام مهره های گردنی و سه مهره پشتی سطح قدامی استخوان پس سری و مهره های گردنی  عضلات هر دوطرف تاشدن مفصل بین مهره های اطلس و اکسیس و استخوان پس سری و مهره های گردنی ,عضلات یک طرف شدن جانبی 

 

عضله گوشه ای 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

لبه داخلی کتف زائده عرضی چهار مهره گردنی  انقباض دوطرفه عضله باعث ثابت شدن مهره های گردنی می شود و انقباض یک طرفه عضله سبب تاشدن جانبی مهره های گردنی می شود 

 

عضله چنبری دو سر 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

با دو سر به روی استخوان جناغ و ترقوه متصل می شود  زائده پستانی استخوان گیجگاهی  تا کردن مهره اطلس و استخوان پس سری و در ادامه انقباض تاشدن و تاشدن جانبی مهره های گردنی 

این عضله در دو طرف ناحیه گردن قرار دارد و هنگامیکه سر را به طرف مخالف بچرخانیم می توان آن را لمس کرد

 

عضله زیر پشت سری 

1-عضلات مورب راسی فوقانی 

2-عضلات راسی تحتانی  

3-عضله راست بزرگ راسی خلفی 

4- عضله راست کوچک راسی خلفی

سرثابت 

سرمتحرک

 عمل 

بخش خلفی دو مهره اول گردنی (اطلس و اکسیس استخوان پس سری و زائده عرضی اولین مهره گردنی 

هر دوطرف :باز کردن 

یک طرف :تاشدن جانبی و چرخش سربه طرفین 

 

عضلات مهره ای 

1- مهره ای راسی                  2- مهره ای گردنی 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

زائده های شوکی هفتمین مهره گردنی و شش مهره اول پشتی زائده پستانی استخوان گیجگاهی و زائده های عرضی مهره های اول تاسوم گردنی 

عضلات هر دو طرف بازکردن مهره اول گردنی و استخوان پس سری و تمام مهره های گردنی 

عضلات یک طرف : تاشدن جانبی و چرخش سر به طرفین 

 

حرکات مهم استخوان کتف :

1-کشش بالایی    2- کشش پایینی  3-نزدیک شدن به خط میانی بدن  4 -دور شدن از خط میانی بدن   5- چرخش بالایی 6- چرخش پایینی 

 

عضله تحت کتفی 

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

تمام حفره تحت کتفی  برجستگی کوچک استخوان بازو

چرخش داخلی استخوان بازو

همچنین این عضله با دو عضله تحت خاری  گرد کوچک به عضله دالی در حرکت های دور شدن و تاشدن کمک می کند 

 

این  دو عضله در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و نیز عمل یکسان دارند این دو عضله در قسمت سطحی قرار دارند و قابل لمس هستند 

(به جز بخش کمی از آنها که در زیر عضله دالی و ذوزنقه قرار دارد)

 

عضله چرخش دهنده سردستی 

 

چهار عضله : فوق خاری ,تحت خاری ,گرد کوچک و تحت کتفی 

- عمل چرخش داخلی و خارجی بازو از مفصل شانه توسط این عضلات صورت می گیرد 

-سه عضله فوق خاری ,گرد کوچک و تحت خاری جرخش دهنده خارجی بازو می باشند 

-عضله تحت کتفی جرخش دهنده داخلی بازو می باشد 

 

این عضله در زیر استخوان کتف  در سطح قدامی قرار گرفته است و بخشی از آن قابل لمس می باشد 

 

عضله بازویی زنداعلایی 

سرثابت

سرمتحرک 

عمل 

دو سوم بخش پایینی و بیرونی استخوان بازو  سطح خارجی زائده  نیزه ای زائد زیرین  تاشدن آرنج

درناحیه قدامی و خارجی زائد زیرین قراردارد و هنگامیکه آرنج و شست دست بالا نگه داشته شود و بر روی ساعد قابل لمس می باشد 

 

عضله درون گرداننده مدور 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

دارای دو سر ثابت می باشد 

1-قسمت پایی و داخلی استخوان بازو

2-استخوان زئد زیرین 

سطح خارجی و نزدیک استخوان زئد زیرین 

درون گرداننده ساعد 

تاکننده مفصل آرنج

 

عضله بازویی قدامی 

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

نیمه پایینی بخش قدامی استخوان بازو سطح قدامی زائده منقاری زئد زیرین  تاکننده آرنج 

این عضله در بخش قدامی آرنج قرار گرفته است 

در اصطلاح این عضله را پرکارترین عضله مفصل آرنج می نامند 

 

عضلات حرکت دهنده بازو

نام عضله  اعمال حرکتی  عمل 
عضله گرد بزرگ 

1-نزدیک کننده 

2-بازکننده و بازکننده افقی

3-چرخش داخلی 

کمک کننده کوچک پشتی بزرگ
عضله تحت خاری  1-بازکننده افقی 2-چرخش خارجی 3-دورکننده و خم کننده بازو   
عضله گرد کوچک -بازکننده افقی 2-چرخش خارجی 3-دورکننده و خم کننده بازو   

 

عضله دوسر بازویی 

سرثابت 

سرمتحرک 

 عمل 

سردراز :بالای حفره دوری کتف 

سرکوتاه :زائده غرابی استخوان کتف 

برجستگی زئد استخوان زبرین 

سر دراز :دور کننده و چرخش حارجی استخوان بازو 

سر کوتاه :تا کننده ,نزدیک کننده ,چرخش داخلی و همچنین تاشدن افقی بازو 

 

این عضله در سطح قدامی استخوان بازو قرار گرفته است . به خوبی قابل لمس . مشاهده می باشد 

 

عضله سه سربازویی

سرثابت 

سر متحرک 

 عمل 

سردراز :زیر حفره دوری کتف 

سربیرونی :نیمه بالایی سطح خلفی استخوان بازو 

سرمیانی :دو سوم بخش پایینی سطح خلفی استخوان بازو 

زائده آرنجی استخوان زئد زیرین 

برروی مفصل شانه :باز شدن و نزدیک شدن 

بر روی استخوان بازو باز کننده آرنج 

 

عضلات حرکت دهنده  بازو دهنده بازو 

نام عضله  اعمال حرکتی
عضله دوسربازویی 

مفصل شانه :

سردراز 1-دورکننده بازو 2-چرخش دهنده حارجی بازو 

 


کاربر گرامی، برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری خود شوید
نظری در این مورد ثبت نشده است!

علیرضا عبایی

آکادمی فرهنگی ورزشی

02632559698 - 09123954089 - 09354637367

کرج، سه راه عظیمیه، جنب پل جانبازان، مجتمع فرهنگی ورزشی خانواده

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 23
پنجشنبه‌ها از ساعت 7 صبح الی 21

قدرت گرفته از سامانه مربیگری بدنسازی
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری