1400/10/04         202      
انواع حرکات عضلات بدن /پایین تنه انواع حرکات عضلات بدن /پایین تنه حرکت شناسی
4 امتیاز از 1 رای
آکادمی علیرضا عبایی
4 امتیاز از 1 رای
     

انواع حرکات عضلات بدن /پایین تنه

حرکت شناسی

 

عضله خاصره ای 

(Iliacus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

سطح قدامی حفره خاصره ای تاندون عضله سوئز روی برآمدگی کوچک استخوان ران  تاکردن ران 

این عضله در قسمت قدامی لگن خاصره قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد در بیشتر مواقع عضله خاصره ای و عضله سوئز را تحت عنوان یک عضله نام می برند .هر دوی این عضلات (سوئز -خاصره ای قادرند در عمل تاکردن نیروی بسیاری را به وجود بیاورند )

 

لیگامنت های مفصل ران 

نام لیگامنت 

اعمال حرکتی 

خاصرهای -رانی 

(قویترین لیگامنت بدن )

جلوگیری از باز شدن بیش از حد ران چرخش داخلی و خارجی 
عاله ای - رانی 

جلوگیری از دور شدن بیش از حد ران چرخش خارجی 

 

گرد  

(ورکی رانی )

جلوگیری از نزدیک شدن بیش از حد ران چرخش داخلی 

 

عضله خیاطه 

(Satorus)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

بریدگی بین خار خصره قدامی فوقانی و خار خاصره ای تحتانی  قسمت بالا و داخلی استخوان درشت نی  تاکردن ,دورکردن و چرخش خارجی 

این عضله بلندترین عضله بدن می باشد و به صورت مورب از قسمت خارجی ران به سمت داخل ران کشیده شده است (این عضله تاکننده مفصل زانو نیز می باشد)

 

عضله شانه ای 

(Pectineus)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

روی استخوان عانه  سطح خلفی استخوان ران  تاکردن ران 

این عضله در زیر عضله راست قدامی و خیاطه قرار گرفته است و لمس کردن آن مشکل است 

 

عضله سرینی بزرگ 

(Glutes maximus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش خلفی استخوان خاصره و سطح خلفی استخوان خاجی و کنار استخوان دنبالچه  بخش خلفی استخوان ران

1-بازکننده ران و بیش از حد 

2-چرخش دهنده خارجی ران 

بزرگترین عضله ناحیه باسن است و در بخش خلفی ران قابل لمس می باشد 

 

عضله کشنده پهن نیام 

(Tensor facssia latae)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

بخش قدامی تاج خاصره  رباط کناری خارجی برجستگی خارجی درشت نی  تا کردن ,دور کردن و چرخش داخلی به مقدار جزئی

 این عضله در بخش قدامی ,خارجی و بالای ران قرار دارد 

 

عضله سرینی کوچک 

(Glutes minimus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

سطح خلفی استخوان لگن  سطح قدامی برآمدگی بزرگ استخوان ران 

1-بازکننده ران و چرخش خارجی 

2-دور کننده ران و چرخش داخلی 

3-دور کننده ران 

کوچکترین عضله ناحیه باسن می باشد و به طور کل توسط عضله سرینی میانی پوشیده شده است وقابل لمس نمی باشد 

 

عضله سرینی میانی 

(Glutes medius)

سرثابت

سرمتحرک 

عمل 

سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره سطح خارجی برجستگی بزرگ ران 

1-بازکننده ران وچرخش خارجی 

2-خم کردن ران و چرخش داخلی 

3-دور کننده ران 

قسمتی از این عضله در زیر عضله سرینی بزرگ قرار گرفته است الیاف عضلانی بخش قدامی : عمل تاشدن   الیاف عضلانی بخش خلفی : باز شدن و چرخش خارجی 

 

عضله نزدیک کنده بزرگ 

(Adductor magnus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

جلوی استخوان عانه  تقریبا سرتاسر طول بخش داخلی و قدامی استخوان ران 

1-نزدیک کننده ران 

2-چرخش دهنده داخلی

3-خم کننده ران 

4-بازکننده ران 

این عضله در بخش میانی ران قرار گرفته است و بزرگترین عضله از گروه نزدیک کننده ها می باشد این عضله قابل لمس نمی باشد چون توسط عضلات مختلف پوشیده شده است 

 

عضله نزدیک کننده کوتاه 

(Adductor brevis)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

استخوان عانه در قسمت قدامی  بخش بالایی خط خشن استخوان ران 

1-نزدیک کننده ران 

2-خم کننده ران 

3-چرخش دهنده داخلی 

4-باز کننده ران 

کوچکترین عضله نزدیک کننده ران می باشد و قابل لمس نیست 

 

عضله نزدیک کننده طویل 

(Adductor longus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

سطح قدامی استخوان عانه  بخش میانی استخوان ران 

1-نزدیک کننده ران 

2-خم کننده ران تا 60درجه 

3-چرخش دهنده داخلی 

این عضله در بخش داخلی ران قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد 

 

گروه عضلات همسترینگ 

(Hamstring )

این عضلات 3تا هستند 

و سرثابت هر سه عضله برجستگی ورکی استخوان ورک می باشد 

این عضله در بخش خلفی ران قرار گرفته اند 

 

عضله راست داخلی 

(Gracilis)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

لبه داخلی شاخه نزولی استخوان عانه  زیر برجستگی استخوان درشت نی در بخش داخلی 

1-نزدیک کننده ران 

2-خم کننده و چرخش دهنده داخلی ران 

3-باز کننده ران 

4-خم کننده و چرخش دهنده داخلی زانو 

عضله باریکی و بلندی است که به ضورت سطحی در ناحیه داخلی ران قرار گرفته است اما لمس کردن آن به سختی صورت می گیرد 

 

1- عضله نیم و تری 

(semitendinosu)

1-دور کننده و دور کننده بیش از حد ران 

2-چرخش داخلی                       3-نزدیک کننده ران          4-خم کننده و چرخش دهنده  داخلی زانو 

 

2-عضله نیم غشایی

(semimembranons)

1-دور کننده و دور کننده بیش از حد ران 

2-چرخش داخلی                 3- نزدیک کننده ران               4-خم کننده و چرخش دهنده داخلی زانو 

 

3-عضله دو سررانی 

(Biceps femoris)

سرمتحرک این عضله برجستگی خارجی درشت نی و سراستخوان نازک نی می باشد 

1-دور کننده و دور کننده بیش از حد ران 

2- چرخش خارجی 

3-خم کننده زانو و چرخش دهنده خارجی 

 

 

عضلات چرخش دهنده خارجی 

(Outward rotators)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش خلفی و قدامی خاجی و خاصره  برجستگی بزرگ استخوان ران  چرخش خارجی مفصل ران 

این عضلات 4تا هستند که در ناحیه لگن و ران به طور عمقی و افقی قرار گرفته اند 

 

لیگامنت های مفصل زانو 

نام لیگامنت 

اعمال حرکتی 

لیگامنت کشککی جلوگیری از حرکت خارجی کشککی

درشت ننی جانبی (داخلی )

ازفوق لقمه داخلی ران به لقمه داخلی درشت ننی

جلوگیری از حرکت دور شدن ساق در حالت بازشدن 

نازک ننی جانبی (داخلی )

ازفوق لقمه خارجی ران به سرنازک ننی 

جلوگیری از حرکت دور شدن ساق در حالت بازشدن 

متقاطع  قدامی 

ازدرشت ننی به سطح داخلی لقمه خارجی استخوان ران 

جلوگیری از حرکت قدامی - خلفی درشت ننی روی ران 
عرضا  اتصال بخش قدامی و محدب منیسک خارجی به داخلی 

متقاطع خلفی 

از بخش خلفی درشت ننی به بخش خارجی لقمه داخلی ران 

جلوگیری از حرکت قدامی -خلفی درشت ننی روی ران 

مایل رکبی (ضربدری )

قدامی خلفی  (براساس اتصال به درشت ننی )

جلوگیری از حرکت قدامی خلفی (سرخوردن ) درشت ننی و نازک ننی 

 

محدود کردن بازشدن و چرخش ساده در این حالت 

 

عضلات عمل کننده بر مفصل زانو :

-عضله راست قدامی (علاوه برعملکرد بر روی ران باز کننده زانو نیز می باشد 

-عضله خیاطه (علاوه بر عملکرد بر روی مفصل ران تا کننده زانو نیز می باشد 

-عضله راست داخلی (علاوه بر عملکرد بر روی مفصل ران تاکننده زانو نیز می باشد 

-عضله نیم و تری (علاوه بر باز کردن ران تاکننده زانو نیز می باشد 

-عضله نیم غشایی (علاوه بر بازکردن ران تاکننده زانو نیز می باشد 

-عضله دوسر رانی (علاوه بر باز کردن ران تاکننده زانو نیز می باشد 

تمامی عضلات فوق بر هر دو مفصل ران و زانو عمل می کنند 

 

عضلات رانی 

(Vasti)

 

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل

پهن خارجی  لبه سطح خارجی استخوان ران  هرسه عضله به لبه های استخوان کشکک متصل میشود  عمل هز 3عضله باز کردن مفصل زانو می باشد 
پهن داخلی  سرتاسر خط خشن استخوان ران 
هرسه عضله به لبه های استخوان کشکک متصل میشود   
عمل هز 3عضله باز کردن مفصل زانو می باشد 
 
پهن میانی  دو سوم بالای سطح قدامی استخوان ران 
هرسه عضله به لبه های استخوان کشکک متصل میشود   
عمل هز 3عضله باز کردن مفصل زانو می باشد 
 

 

عضله راست قدامی 

(Rectus femoris)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

1-خار خاصره ای تحتانی قدامی 

2-بالای حفره حقه ای 

لبه بالایی استخوان کشکک تاکردن ران 

این عضله نیز از تاکننده های اصلی ران می باشد 

این عضله در سطح قدامی ران قرار گرفته است و بین دو مفصل ران و زانو قابل لمس می باشد 

(این عضله از بازکننده های مفصل زانو نیز می باشد )

این عضله لگن خاصره را به پایین و جلو می چرخاند عضلات شکم بر خلاف آن عمل می کنند 

 

عضله رکبی 

(Popliteus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

لقمه خارجی استخوان ران  بخش خلفی استخوان درشت نی  تا کردن زانو چرخش داخلی استخوان درشت نی از مفصل زانو 

این عضله در ناحیه خلفی زانو به صورت عمقی قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد 

 

عضله دوقلو 

(Gastrocnemius)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

1-برجستگی داخلی استخوان ران 

2-برجستگی خارجی استخوان ران 

تاندون اشبل و سطح خلفی استخوان پاشنه  به هنگام وجود مقاومت به فلکشن زانو کمک می کند

 

عضله نازک نی کوتاه 

(Peroneus brevis)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

دو سوم بالایی استخوان نازک نی  بخش خارجی پایه استخوان پنحم کف پا   پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا 

این عضله کوچکتر از عضله نازک نی بلند است و در زیر آن قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد 

 

عضله نعلی 

(Soleus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

یک سوم سطح خلفی و بالایی نازک نی و یک سوم بخش میانی و داخلی درشت نی  سطح خلفی استخوان پاشنه با تاندون اشبل  پلانتار فلکشن 

این عضله در زیر عضله دوقلو قرار گرفته است 

 

عضله دوقلو :

در مورد این عضله در بخش مربوط به عضلات زانو صحبت شد  عمل این عضله بر روی مچ پا به صورت پلانتار فلکشن می باشد 

این عضله عمل پلانتار فلکشن را به علت بلند بودن طول بازوی کارگر بسیار قوی انجام می دهد 

 

عضله تاکننده دراز انگشتان پا 

(Flexor digitorum longos)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش خلفی درشت نی  پایه سطح کف پایی بند انگشتان پا  تاکردن بند انگشتان پلانتار فلکشن اینورشن

 

عضله تاکننده دراز شست پا 

(Flexor hallucis longus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

دو سوم بخش پایینی و خلفی نازک نی  بخش کف پایی استخوان بند دوم انگشت شست پا  تاکننده شست پلانتار فلکشن اورشن 

این عضله در قسمت خارجی عضله تاکننده دراز پا به صورت عمقی قرار گرفته است 

 

عضله ساقی  خلفی 

(Tibialis  posteior)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

دو سوم قسمت بالایی درشت نی و سطح داخلی دو سوم نازک نی قسمت پایین و داخلی استخوان ناوی و استخوان های تاسی ,پاشنه و سه استخوان میخی  پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا 

 

ستون مهره ها 

(Spinal column)

ستون مهره ها از 33مهره تشکیل شده است وبنه بر موقعیت قرار گرفتن به مهره های گردنی ,مهره های پشتی ,مهره های کمری , استخوان های خاجی و دنبالچه نام گذاری می شوند 

-هفت مهره گردنی    - دوازده مهره پشتی      -پنج مهره کمری      -پنج مهره به هم جوش خورده خاجی      -چهار مهره به هم جوش خورده دنبالچه 

 

لیگامنت های ستون فقرات 

نام لیگامنت 

اعمال حرکتی 

طولی قدامی -زوائد شوکی  جلوگیری از باز شدن بیش از حد 
زرد جلوگیری از خم شدن (بین هر دو مهره)
طولی خلفی  جلوگیری از خم شدن
فوق خاری -بین خاری  جلوگیری از خم شدن 
بین عرضی  جلوگیری از خم شدن جانبی 

 

عضلات شرکت کننده                                         عضلات شرکت کننده 

درچرخش داخلی درشت نی                             در چرخش خارجی درشت نی :

1-عضله نیم و تری                                          عضله دوسر رانی در این حرکت منقبض می شود 

2-عضله نیم غشایی

3-عضله خیاطه 

4-عضله راست داخلی 

5-عضله رکبی 

 

عضله ساقی قدامی 

(Tibialis Anterior)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

دو سوم بالای بخش خارجی درشت نی  سطح داخلی کف پایی ,اولین استخوان میخی و پایه اوتین استخوان کف پایی  دورسی فلکشن و اینورشن مچ پا 

این عضله در بخش قدامی ساق پا قرار دارد 

عمل دورسی فلکشن و اینورشن از مفصل قاپ و ناوی صورت می گیرد 

 

مفصل های مچ پا 

1- مچ پا   (Ankle Joint)

مفصل قاپ + درشت نی و نازک نی   (دورسی و پلانتار فلکشن )

2-زیر قاپی (Sub Talar Joint)

مفصل قاپ +ناوی و پاشنه   (اورشن و انورشن )

 

عضله باز کننده طویل انگشتان پا 

(Extensor digitorum longus)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

لقمه خارجی استخوان درشت نی و سه چهارم قسمت بالای استخوان نازک نی  استخوان های بند دوم و سوم و چهارم انگشت پا 

باز کردن بند انگشتان 

دورسی فلکشن و اورشن مچ پا 

این عضله در قسمت قدامی ساق پا قرار گرفته است 

 

باز کننده دراز شست پا 

(Extensor hallucis longus)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش میانی و قدامی نازک نی  پایه استخوان بند اول شست پا  باز کننده مفصل بند شست پا و بند شست کف پا و استخوان های کف پا و دورسی فلکشن مچ پا 

در بین عضله بازکننده انگشتان و ساقی قدامی در قسمت پایین ساق پا قرار گرفته است 

 

عضله نازک نی طرفی 

(Peroneus Tertius)

سرثابت 

سرمتحرک 

عمل 

بخش قدامی و یک سوم نازک نی  قسمت روی پا ,پنجمین استخوان کف پا  دورسی فلکشن و اورشن مچ پا 

به نظر بخشی از عضله بازکننده انگشتان پا می آید و حتی در هنگام تشخیص ممکن است با عضله فوق اشتباه شود 

 

عضله نازک نی بلند 

(Peroneus longus)

سرثابت 

سرمتحرک

عمل 

سر و دو سوم بالای استخوان نازک نی  سطح خارجی اولین استخوان میخی و همچنین اولین استخوان کف پایی  اورشن و کمک به عمل پلانتار فلکشن 

این عضله در قسمت خارجی ساق پا قرار گرفته است 


کاربر گرامی، برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری خود شوید
نظری در این مورد ثبت نشده است!

علیرضا عبایی

آکادمی فرهنگی ورزشی

02632559698 - 09123954089 - 09354637367

کرج، سه راه عظیمیه، جنب پل جانبازان، مجتمع فرهنگی ورزشی خانواده

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 23
پنجشنبه‌ها از ساعت 7 صبح الی 21

قدرت گرفته از سامانه مربیگری بدنسازی
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری